Փոփոխություններ ՀՀ Հարկային օրենսգրքում

09.10.2019
Փոփոխություններ ՀՀ Հարկային օրենսգրքում

ՀՀ Հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների համաձայն՝ օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին կետի՝ Հարկման բազան որոշելու նպատակով նվազեցվող եկամուտներ են համարվում`
16)   <<սեփականության իրավունքով իրենց պատկանող գույքի (բացառությամբ ձեռնարկատիրական գործունեության առարկա համարվող գույքի) օտարումից անհատ ձեռնարկատեր և նոտար չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ստացվող եկամուտները>>: 

Սույն նորմից բխում է, որ նույն տարվա ընթացքում մեկից ավել գույք ձեռք բերելու և դրանք վաճառելու դեպքում ֆիզիկական անձիք չեն հարկվում /օրինակ՝ եթե նույն տարվա ընթացքում գնել եք 2 բնակարան և երկուսնել վաճառում եք չեք հարկվում/: 
Նոր Հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ ֆիզիկական անձիք չեն հարկվում հասարակական նշանակության գույք վաճառելու դեպքում: